Porez na zarade

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice

(“Službeni glasnik RS”, br. 115/13) Na osnovu člana 15a stav 6. Zakona o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka i 108/13), Ministar finansija donosi Član 1. Ovim…
Read more